Bestemmingsverordening

Bestemmingsverordening


Beheersverordening naar analogie van het bestemmingsplan

Deze variant van de beheersverordening gaat uit van het begrip ‘bestaand gebruik’ in ruime zin en neemt het vigerende bestemmingsplan en de verleende omgevingsvergunningen voor planologisch afwijken als uitgangspunt. Dit kunnen dus ook ontwikkelingen zijn die ten tijde van het vaststellen van de beheersverordening nog niet zijn gerealiseerd. 
 

Opbouw model

De opbouw van dit model is afhankelijk van hoe ruim het begrip ‘bestaand gebruik’ wordt uitgelegd. Gebruik in ruime zin kan worden uitgelegd in een beperkte en een brede variant:

  • in de beperkte variant wordt met het bestemmingsplan in overeenstemming zijnde bestaande gebruik en bebouwing vastgelegd, met daarin opgenomen (al dan niet gerealiseerde) kleine uitbreidingsmogelijkheden;
     
  • in de brede variant worden alle nog niet gerealiseerde gebruiks- en bouwmogelijkheden van een bestemmingsplan opgenomen. Daarbij moet wel worden bedacht dat als bovengrens nog altijd het criterium geldt dat geen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk mogen worden gemaakt. 

Wanneer het bestemmingsplan als uitgangspunt dient, ligt het voor de hand niet uit te gaan van een globaal bestemmingsplan omdat dan nogal snel ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt worden. Om dat te voorkomen is het noodzakelijk om de bouw- en gebruiksmogelijkheden in een bepaalde mate gedetailleerd te omschrijven. 

 

Voordelen van dit model

Het grote voordeel van de bestemmingsverordening ten opzichte van de luchtfoto-verordening is de rechtszekerheid. De beheersverordening geeft duidelijkheid over het rechtsregime in een bepaald gebied. Dit geldt niet alleen voor het moment van vaststelling, maar ook voor het moment van toetsing. Dit heeft zowel voor de burger, de plantoetser c.q. vergunningverlener en de handhaver praktische voordelen. Ook kan deze variant, indien gewenst, meer flexibiliteit bieden, bijvoorbeeld door het opnemen van afwijkingsbevoegdheden.
Daarnaast kan worden aangesloten bij de opbouw van het welkbekende bestemmingsplan. De mogelijkheid is aanwezig om deels de SVBP te hanteren voor de opbouw van de inhoud als ook de analoge verbeelding. Dit maakt dat de bestemmingsverordening in herkenbaarheid voor de burger en het gebruik voor de gemeentelijke plantoetser aan sluit bij de huidige praktijk.

 

Nadelen van dit model

Nadelen ten opzichte van de luchtfotovariant zijn de hogere kosten en de langere tijd die nodig is om de beheersverordening op te stellen. In vergelijking met een bestemmingsplan is de doorlooptijd echter nog altijd aanzienlijk korter. 
 

Meer weten?

Heeft u een specifieke vraag over deze variant en heeft u het antwoord op deze website niet kunnen vinden dan kunt u deze stellen aan mr. Armando Snijders of mr. Tom Thijssen.

© 2019 Tonnaer. All rights reserved.

All content displayed on this site are copyrighted to Tonnaer and its partners. You may not copy, redistribute, or use our content without explicit permission. Intellectual property rights belong to Tonnaer and FJ Design.

beheersverordeningen.nl » bestemmingsverordening