Inventarisatie

Inventarisatie


Het belang van inventariseren

Omdat bij de beheersverordening de bestaande situatie wordt (of kan worden) vastgelegd, is een goede inventarisatie van de bestaande bouwwerken en het bestaande gebruik van groot belang voor de inhoud en de goede werking van de verordening. In de toelichting op het Besluit ruimtelijke ordening wordt ook expliciet geschreven:

"Gelet op de insteek van de beheersverordening: ‘handhaving van de bestaande situatie’ dient er wel een grondige inventarisatie plaats te vinden van die situatie, zowel wat bouwwerken als gebruik betreft."

Een goede inventarisatie is bij een bestemmingsplan net zo belangrijk, maar omdat een bestemmingsplan ruimere bepalingen kan bevatten, hoeven mogelijke fouten in de inventarisatie niet directe grote gevolgen te hebben. Ook heeft de burger bij een bestemmingsplan meer rechtsmiddelen om tegen het besluit te ageren. Bij een beheersverordening ligt dat natuurlijk heel anders. Het bestaande gebruik en vigerende beleid dienen kundig geïnventariseerd en afgestemd te worden. Dit betekent dat zowel een controle plaatsvindt van de fysieke leefomgeving als van het huidige beleid. De kwaliteit van de inventarisatie bepaalt in hoge mate hoe goed of slecht de inhoud van de verordening gaat worden.

Het is heel goed mogelijk dat er door de intensieve inventarisatie locaties naar voren komen met illegale bebouwing of gebruik. U dient als gemeente hier zorgvuldig mee om te gaan. Het terstond legaliseren van illegale handelingen is niet altijd goed te motiveren. Hier dienen dan ook zorgvuldige afwegingen gemaakt te worden alvorens wordt besloten wat de nieuwe gebruiks- en bouwrechten zullen gaan worden.
 

Gebruik van geo informatie en andere registraties

Om de bestaande situatie zo goed mogelijk in kaart te brengen kan er van diverse digitale informatie-bronnen gebruik worden gemaakt waaronder:

  • Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG);
  • de WOZ registratie;
  • Kamer van Koophandel gegevens;
  • 180° straatfotografie;
  • luchtfotografie;
  • vigerende 'digitale' beleidskaarten.

Oude analoge plankaarten kunnen via een scan of hoge-resolutie-foto en de juiste software alsnog vlakgericht worden gemaakt. Hierna kunnen de kaarten via een geografisch informatie systeem (GIS) analyseerbaar worden gemaakt. Dit biedt grote voordelen want hierdoor wordt het mogelijk om het geldende ‘analoge’ beleid te vergelijken met allerlei interne en externe registraties. Uit deze analyse komt naar voren of er discrepanties zijn tussen het beleid en de registratie(s).

De BAG registratie is niet altijd een correcte registratie om één op één toe te passen. Vaak is het geregistreerde pandgebruik ruwweg ingeschat of komt het voort uit andere registraties. De BAG biedt u dus vaak geen volledige of betrouwbare informatie over het gebruik van panden. Daarnaast kunnen er in de BAG meerdere vormen van gebruik geregistreerd zijn en kan het gebruik niet in overeenstemming zijn met het vigerende planologische beleid. Denk goed na hoe en in welke vorm u de BAG toepast bij het maken van uw beheersverordening.

Groot voordeel van de wijze van analyseren is dat snel en kundig discrepanties naar boven komen drijven én dat al uw registraties met elkaar worden geverifieerd. Een win-winsituatie.

 

Meer vragen?

Heeft u nog een vraag over de inventarisatie ten behoeve van de beheersverordening, dan kunt u deze stellen aan ing. Roel van Wijk.

© 2019 Tonnaer. All rights reserved.

All content displayed on this site are copyrighted to Tonnaer and its partners. You may not copy, redistribute, or use our content without explicit permission. Intellectual property rights belong to Tonnaer and FJ Design.

beheersverordeningen.nl » inventarisatie