Juridische aspecten

Juridische aspecten


Procedure van de Beheersverordening

De beheersverordening kent geen voorgeschreven totstandkomingsprocedure. Er staat ook geen bezwaar of beroep open tegen de verordening. Dit is dan ook het grote voordeel van het instrument, want hierdoor kan het snel worden vastgesteld door de gemeenteraad zonder dat een lange procedure met allerlei toeters en bellen moet worden gevolgd. Als er geen ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien in een gebied, is de beheersverordening daarmee een snel alternatief voor een bestemmingsplan.

Geen voorgeschreven procedure betekent echter niet dat er helemaal niets gedaan hoeft te worden. Afhankelijk van wat er in de verordening wordt geregeld, moeten er eventueel wel onderzoeken worden verricht of in ieder geval bepaalde aspecten worden afgewogen. Soms kan ook onderzoek nodig zijn om te bepalen of in een gebied ruimtelijke ontwikkelingen noodzakelijk zijn. Als dat het geval is, zal een bestemmingsplan opgesteld moeten worden.
 

Voor vaststelling en bekendmaking gelden de algemene regels uit de Gemeentewet voor algemeen verbindende voorschriften. Het Besluit ruimtelijke ordening geeft regels voor de elektronische beschikbaarstelling.
 

Inspraak

Het is aan te bevelen inspraak te verlenen overeenkomstig de inspraakverordening. Althans, als het om een gebied gaat waar belanghebbenden wonen. Inspraak is op grond van de inspraakverordening meestal niet verplicht voor een beheersverordening, maar kan voor meer betrokkenheid van de inwoners zorgen en (inventarisatie)fouten filteren. Het ontwerp van de verordening wordt dan gedurende in principe 6 weken (afd. 3.4 Awb) ter inzage gelegd, gedurende welke periode zienswijzen kunnen worden ingediend. Ook kan vooroverleg met andere overheidsinstanties, hoewel niet verplicht, raadzaam zijn. Dat is het geval als hun belangen in het gebied aan de orde zijn.
 

Rechtsbescherming

Tegen het besluit tot vaststelling van de beheersverordening kan geen bezwaar bij de gemeenteraad worden gemaakt en geen beroep bij de bestuursrechter worden ingesteld. Dat betekent echter niet dat de beheersverordening helemaal niet aan de orde kan worden gesteld bij de rechter. De bestuursrechter kan een exceptieve toets verrichten als bijvoorbeeld een omgevingsvergunning (voor de activiteit bouwen) die verleend is op basis van de beheersverordening, wordt aangevochten en daarbij de regeling in de beheersverordening aan de kaak wordt gesteld. Bij de burgerlijke rechter kan de beheersverordening via de weg van onrechtmatige daad aan de orde komen, als gesteld wordt dat het vaststellen van de verordening onrechtmatig is.
 

Planschade

De beheersverordening kan net als het bestemmingsplan planschade veroorzaken. Het is daarom van belang bij het opstellen van de beheersverordening er goed op te letten dat de mogelijkheden van het voorafgaande bestemmingsplan niet te veel beperkt worden. Als in de verordening alleen het feitelijk bestaande gebruik wordt vastgelegd, is in het algemeen sprake van een groot planschaderisico. Overigens moet niet alleen gelet worden op beperkingen ten opzichte van het vorige planologische regime. In uitzonderingsgevallen kan ook legalisering van een illegale situatie tot planschade leiden.
 

Meer weten?

Heeft u nog een juridische vraag en heeft u het antwoord op onze informatieve website niet kunnen vinden, dan kunt u deze stellen aan mr. Armando Snijders of mr. Tom Thijssen.

© 2019 Tonnaer. All rights reserved.

All content displayed on this site are copyrighted to Tonnaer and its partners. You may not copy, redistribute, or use our content without explicit permission. Intellectual property rights belong to Tonnaer and FJ Design.

beheersverordeningen.nl » juridische aspecten