De luchtfoto verordening

De luchtfoto verordening


Luchtfoto beheersverordening

Een zuivere luchtfotoverordening is een minimale variant van de beheersverordening die enkel regelt dat ‘het bestaande gebruik’ is toegestaan. Wat het bestaande gebruik is, moet worden bepaald aan de hand van een luchtfoto, eventueel aangevuld een inventarisatielijst, gevelfoto’s, functiekaarten, enzovoorts. Hiermee wordt het bestaande gebruik in ‘enge’ zin vastgelegd. Dit geldt voor zowel het gebruik van gronden als het gebruik van de aanwezige bouwwerken. Alleen de bestaande feitelijk aanwezige functies en bebouwing worden vastgelegd met eventuele ruimte voor kleine, ruimtelijk en functioneel ondergeschikte, uitbreidingsmogelijkheden (bv uitbreiding woning en erfbebouwing).
Indien er geen bestemmingsplan geldt op het moment van vaststelling van de beheersverordening, kan het bestemmingsplan uiteraard geen uitkomst bieden als onderligger en moet deze variant gekozen worden.
 

Opbouw model

Voor een beheersverordening waarin het bestaand gebruik in enge zin wordt vastgelegd is het uitgangspunt dat de verordening slechts beperkt concretiseert wat ‘bestaand’ is. De luchtfoto is een belangrijk hulpmiddel, maar ook andere gegevens kunnen dit concretiseren: gevelfoto’s, inventarisatielijsten, functiekaarten, woz-gegevens en de BAG. Dergelijke kaarten kunnen aan de beheersverordening worden gekoppeld om daarmee het bestaande gebruik beter vast te leggen. Aan deze luchtfoto wordt vervolgens een set regels verbonden die, kortgezegd, inhoudt dat het bestaand gebruik mag worden voortgezet en dat bestaande bebouwing slechts mag worden vervangen door bebouwing op dezelfde locatie en van dezelfde omvang.
 

Voordelen van dit model

Het voornaamste voordeel van dit model is de eenvoudige uitvoering waardoor er in korte tijd een beheerverordening kan worden opgesteld. Er is immers weinig tekenwerk nodig en de regels en toelichting zijn snel gemaakt. Luchtofoto’s, gevelfoto’s en BAG-gegevens heeft vrijwel elke gemeente reeds in huis. Het tweede grote voordeel is de kostenbesparing die deze werkwijze met zich mee brengt in vergelijking met de planologische variant en het bestemmingsplan.
 

Nadelen van dit model

De nadelen zitten voornamelijk in het werken met deze variant van de beheersverordening nadat vaststelling heeft plaatsgevonden. Indien de bestaande situatie volledig wordt bevroren, gaat dat ook ten kosten van de flexibiliteit. Elke afwijking van de bestaande situatie is (als de verordening echt in de minimale variant wordt vormgegeven) verboden en dan kan alleen een omgevingsvergunning waarmee van de verordening wordt afgeweken, oplossing bieden. Verder kan bij toepassing in de praktijk blijken dat een luchtfoto in een concreet geval onvoldoende duidelijk is. Waar ligt precies de fysieke grens tussen de ene gebruiksvorm en de andere? En wat te denken van situaties die zijn ontstaan in de periode tussen het maken van de luchtfoto en de vaststelling van de verordening? 
 

Meer weten?

Heeft u een specifieke vraag over deze variant en heeft u het antwoord op deze website niet kunnen vinden, dan kunt u deze stellen aan mr. Armando Snijders.

© 2019 Tonnaer. All rights reserved.

All content displayed on this site are copyrighted to Tonnaer and its partners. You may not copy, redistribute, or use our content without explicit permission. Intellectual property rights belong to Tonnaer and FJ Design.

beheersverordeningen.nl » luchtfotoverordening