Planologische aspecten

Planologische aspecten


Ontwikkelingen in ruime en enge zin

Een beheersverordening kan alleen een alternatief vormen voor het bestemmingsplan voor die gebieden waar geen ruimtelijke ontwikkeling is voorzien en kan worden volstaan met het vastleggen van het bestaand gebruik. Uit de ‘Handreiking beheersverordening’ van de Vereniging Nederlandse gemeenten en de parlementaire geschiedenis inzake de Wro blijkt dat het begrip ‘bestaand gebruik’ op twee manieren kan worden gedefinieerd. Gebruik in enge zin is het gebruik dat feitelijk bestaand is op het moment van vaststellen van de beheersverordening. Gebruik in ruime zin gaat uit van het vigerende bestemmingsplan. Al het in het vigerende bestemmingsplan toegelaten gebruik en al de op basis van het bestemmingsplan toegestane bouwwerken worden in deze uitleg als bestaand beschouwd. 
 

Welke gebieden zijn geschikt voor een Beheersverordening?

Een beheersverordening kan alleen worden vastgesteld voor gebieden waar geen ruimtelijke ontwikkeling is voorzien. Met andere woorden: waar weinig tot geen planologische veranderingen plaatsvinden, dan wel in de toekomst zullen plaatsvinden. Om te bepalen of zich ruimtelijke ontwikkelingen voordoen moet naar verleden en toekomst worden gekeken. Indien in het verleden veel ontwikkelingen hebben gespeeld, kan dat een indicatie zijn dat het om een dynamisch gebied gaat. Het gaat dus om gebieden die ‘af’ of ‘uitontwikkeld’ zijn. Daarbij kan worden gedacht aan natuurgebieden en grote oppervlaktewateren, maar ook volledig ontwikkelde en gerealiseerde (nieuwbouw)wijken. Voor dergelijke gebieden werden de kosten voor het maken van een bestemmingsplan door de wetgever te hoog geacht. Het instrument beheersverordening is dan ook ontwikkeld om voor planologisch weinig dynamische gebieden op een snelle en effectieve wijze het bestaande gebruik vast te leggen. In principe kunnen alle type gebieden zoals centrum, bedrijventerrein of regulier woongebied in aanmerking komen voor een beheersverordening. De gemeentelijke structuurvisie of toekomstvisie kan ook een kader zijn voor de keuze om voor een bepaald gebied wel of geen beheersverordening te maken.
 

Onderzoeken

Aangezien in de beheersverordening slechts het bestaand gebruik wordt vastgelegd en geen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt, zullen over het algemeen geen onderzoeken noodzakelijk zijn. Voor sommige gebieden kan echter toch onderzoek aan de orde zijn. Zo zal in elk geval aandacht moeten worden besteed aan eventuele belemmeringen vanuit een oogpunt van externe veiligheid. Soms kan ook onderzoek nodig zijn om te bepalen of in een gebied ruimtelijke ontwikkelingen noodzakelijk zijn. Als uit onderzoek blijkt dat er toch een ontwikkeling plaats moet vinden dan is de beheersverordening waarschijnlijk niet toepasbaar.
 

De beheersverordening een strategische keuze

Als een bestemmingsplan niet tijdig geactualiseerd wordt, dan kunnen geen leges meer worden geïnd voor diensten die verband houden met dat bestemmingsplan (zoals vergunningverlening voor de activiteit bouwen). Het opstellen en vaststellen van een beheersverordening hoeft maar weinig tijd te kosten en kan dus een snelle manier zijn om leges veilig te stellen. Ook als in de toekomst wel ontwikkelingen voorzien worden, maar op de wat kortere termijn niet, kan aan de beheersverordening worden gedacht.

Met de datum van 1 juli 2013 in aantocht (de datum waarop de meeste planologische regelingen aan de nieuwe Wro moeten voldoen) kan de beheersverordening een aantrekkelijk alternatief zijn voor het bestemmingsplan om aan de actualiseringsopgave te voldoen. Maar ook los daarvan, is het voor gebieden met een lage dynamiek de vraag of steeds een bestemmingsplan met uitgebreide procedure nodig is. De beheersverordening kan voor die gebieden een goed en volwaardig alternatief zijn voor het bestemmingsplan.
 

Meer weten?

Heeft u nog een planologische vraag en heeft u het antwoord op onze informatieve website niet kunnen vinden, dan kunt u deze stellen aan drs. ir. Willem Leenders.

© 2019 Tonnaer. All rights reserved.

All content displayed on this site are copyrighted to Tonnaer and its partners. You may not copy, redistribute, or use our content without explicit permission. Intellectual property rights belong to Tonnaer and FJ Design.

beheersverordeningen.nl » planologische aspecten