De ruimtelijke beheersverordening

De ruimtelijke beheersverordening


Het bevroren bestemmingsplan als levend ruimtelijk instrument

De beheersverordening is een eenvoudig alternatief voor een bestemmingsplan in gebieden waar sprake is van een lage dynamiek in ruimtelijke ontwikkeling. In dergelijke gebieden kan in plaats van via een bestemmingsplan, met de verordening het beheer van het bestaande gebruik worden geregeld. Dit in de Wro van 2008 opgenomen nieuwe instrument mag zich, na een aarzelende start, in een toenemende belangstelling van de ruimtelijke praktijk verheugen. Dat is in niet geringe mate het gevolg van de wettelijke verplichting voor gemeenten om per 1 juli 2013 hun bestemmingsplannen actueel te hebben (met als stok achter de deur het vervallen van de mogelijkheid leges te heffen). De beheersverordening is een aantrekkelijk instrument voor het beheer van gebieden waar geen ruimtelijke ontwikkelingen zijn voorzien. Deze verordening kan immers snel en eenvoudig worden vastgesteld: er zijn geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden en er gelden minder strenge eisen voor de inhoud dan voor het bestemmingsplan. En dat terwijl de beheersverordening dezelfde mogelijkheden biedt, zoals het verlenen van een omgevingsvergunning voor activiteiten die niet als een ruimtelijke ontwikkeling in de zin van de wet zijn te beschouwen.

 

Over de publicatie

In het boek "De ruimtelijke beheersverordening, het bevroren bestemmingsplan als levend ruimtelijk instrument" (Berghauser Pont Publishing 2012) van Frans Tonnaer en Armando Snijders staat alles wat u moet weten over de toepassing van dit nieuwe, voor de ruimtelijke praktijk interessante en belangrijke instrument. Vragen die aan de orde komen zijn onder meer: wat zijn de criteria voor het gebruik van dit instrument en wat kan daarin worden geregeld? Wanneer is sprake van een ‘ruimtelijke ontwikkeling’ als bedoeld in de wet en wanneer niet? Wat houdt het ‘beheer’ van het gebied in en wat wordt onder ‘bestaand gebruik’ verstaan? Welke flexibiliteit is nog mogelijk? Hoe kan de beheersverordening toch aan rechterlijke toetsing worden onderworpen? De nog jonge praktijkervaringen worden in dit boek meegenomen en er wordt inzicht geboden in de mogelijkheden van de beheersverordening in de praktijk. Met dit boek in de hand kunt u bepalen of de beheersverordening ook voor uw gemeente een nuttig instrument is. Of u kunt beoordelen of het instrument door een gemeente juist is toegepast.

 

De auteurs van “De ruimtelijke Beheersverordening”

prof. dr. F.P.C.L. (Frans) Tonnaer
Frans Tonnaer is algemeen directeur van Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht en daarnaast deeltijd hoogleraar aan de Open Universiteit in Heerlen. Professor Tonnaer is voorstander van de algehele vernieuwing van het Nederlandse omgevingsrecht (zie zijn oratie ‘Quo Vadis’ van mei 2011) en adviseert het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hierover. Een van de belangrijke mogelijke vernieuwingen op dit terrein vormt een bredere toepassing van de ruimtelijke beheersverordening, waarvoor hij een hartstochtelijk pleidooi houdt.

mr. A. (Armando) Snijders

Armando Snijders is senior juridisch adviseur bij Tonnaer Adviseurs in Omgevingsrecht. Armando vervult detacheringsopdrachten bij m.n. gemeentelijke overheden en is daarnaast o.a. overkoepelend projectleider van alle beheersverordeningen die binnen Tonnaer worden gemaakt. Ook is Armando trekker van de interne ontwikkelgroep rondom de beheersverordening.

 

Bestellen

U kunt het boek “De ruimtelijke beheersverordening” onder andere bestellen via Berghouser Pont Publishing.
Via deze link komt u op de bestelpagina.


ISBN: 9789491073496
 

© 2019 Tonnaer. All rights reserved.

All content displayed on this site are copyrighted to Tonnaer and its partners. You may not copy, redistribute, or use our content without explicit permission. Intellectual property rights belong to Tonnaer and FJ Design.

beheersverordeningen.nl » publicatie